medepia

KVKK

KULLANICI AYDINLATMA METNİ

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kullanıcı Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK/Kanun”) uyarınca veri sorumlusu olan MEDEPİA IT TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ (“Şirket”) tarafından hazırlanmış olup, Kanun’un 10’uncu maddesi, Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) ve diğer ilgili mevzuat gereğince;

 1. Veri Sorumlusu bilgileri,
 2. Kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği,
 3. Kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
 4. Kişisel verilerinizin toplanmanın yöntemi ve hukuki sebebi,
 5. Kanun’un 11’inci maddesinde sayılan haklarınız,

Hakkında siz kullanıcılarımızı bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

1.      VERİ SORUMLUSU ve TEMSİLCİSİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Veri sorumlusuna ait bilgiler şu şekildedir:

Unvan             : MEDEPİA IT TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

Adres              : KAHRAMANDERE MAHALLESİ 804 SK. NO: 2 A GÜZELBAHÇE/İZMİR

E-posta           : info@medepia.com

2.      İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Tarafımızca kullanıcılarımıza ait kişisel veriler MEDEPİA IT TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ üzerinden işlenebilmektedir. Örnek kabilinden olmak üzere işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

Kimlik VerisiAd, soyadı, doğum tarihi, cinsiyet, medeni durumu
İletişim VerisiTelefon numarası, e-posta adresi
Meslek ve Eğitim VerisiMesleği, öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, yabancı dil bilgileri
Görsel ve İşitsel VeriGerçek kişiye ait fotoğraf, ses kayıtları
DiğerIP bilgileri, cihaz bilgileri (Device ID), çerez bilgileri, internet erişim logları, lokasyon verisi

3.      KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Şirket tarafından kişisel verileriniz;

 • Şirket olarak hizmetlerimizin sunulması yoluyla ticari faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesi, bunun için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, faydalandığınız hizmetlerimize ilişkin kayıtlarınızın tutulması,
 • Kullanıcı istek, şikâyet ve önerilerinize en kısa sürede yanıt verilmesi ve bunlar hakkında bilgilendirmelerin yapılması,
 • Hizmetlerimizin sunulması esnasında ortaya çıkabilecek sistemsel hataların tespiti, onarımı ve sistem performans ölçümünün yapılması,
 • Sunduğumuz hizmetlerimizin iyileştirilmesi, bakım ve destek hizmetleri ile yedekleme hizmetlerinin sunulması,
 • Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,

Amaç ve hukuki sebepleri için; ancak bunlarla sınırlı olmamakla birlikte benzer amaç ve sebeplerle işlenebilir.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan makul ve azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

4.      KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT İÇİNDEKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Şirket’imizin kanuni yükümlülüklerini yerine getirmesi amacıyla kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde Şirket’imizin tâbi olduğu her türlü mevzuat hükümleri gereğince; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kamu tüzel kişileri gibi ilgili kurum veya kuruluşlar ile yasal yükümlülükler gereğince paylaşılabilir.

Bunların yanında Şirket olarak, ödemeleriniz ile ilgili bilgilerinizi (kredi kartı, banka hesabı vb.) işlemiyor, saklamıyor ve görmüyoruz. Şirket’imizin sizin finansal ödeme bilgilerinize erişimi yoktur. Hizmetlerimizden yararlanmak için yapılan ödeme alma işlemleri, BDDK lisanlı, kişisel verilerin korunması için tüm teknik ve idari tedbirler ile veri güvenlik önlemlerini almış ödeme sistem sağlayıcıları yoluyla gerçekleşmektedir. Bundan dolayı ödemeleriniz esnasında kişisel verileriniz güvenli, BDDK lisanslı ödeme sistem sağlayıcılarına aktarılmaktadır.

5.      KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT DIŞINDAKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Kişisel verileriniz, Kanun’un 9’uncu maddesi çerçevesinde ve açık rızanızın alınması şartıyla;

 • Şirket’imizin mukim olduğu ülke yasalarının gerektirdiği şartlarda,
 • Kişisel veri güvenliği için her türlü teknik ve idari tedbiri almış ve veri güvenliğine sahip server’larda saklanmak üzere,

Yurt dışına aktarılmaktadır.

6.      KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, MEDEPİA IT TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ’nde, elektronik ortamda ve çerezler vasıtasıyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplere ilaveten sizlerin kullanıcı deneyiminizi geliştirmeye ve sizlere daha kaliteli ve çeşitli hizmetler sunmaya yönelik meşru menfaatimizin gereği olarak toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5’inci ve 6’inci maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

7.      KANUNİ HAKLARINIZ

KVKK’nın 11’inci maddesi gereği kişisel verileriniz ile ilgili;

 1. Şirket’in kişisel verilerinizi işleyip işlemediğini öğrenme;
 2. Şirket kişisel verilerinizi işlemişse, buna ilişkin Şirket’ten bilgi talep etme;
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenme;
 4. Kişisel verilerinizin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığını ve aktarıldıysa kimlere aktarıldığını öğrenme;
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme;
 6. Kişisel verilerinizin Kanun’un 7’inci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme;
 7. Kişisel verilerinizin talebiniz üzerine, eksik veya yanlış işlenmiş olması nedeniyle düzeltilmesi ve/veya Kanun’un 7’inci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesi veya yok edilmesi halinde yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;
 8. Eğer işlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize ortaya çıkan bir sonuç var, ise bu duruma itiraz etme;
 9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

Yukarıda listelenmiş haklarınızı kullanmanız için Şirket’e Kanun’un 13’üncü maddesi ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ kapsamında yapacağınız başvurunuzu Şirket’imize daha önce bildirdiğiniz ve Şirket’imizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizden göndereceğiniz e-posta ile info@medepia.com elektronik posta adresimize iletilmeniz gerekmektedir. Göndereceğiniz e-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Başvurunuzda;

 • Adınız ve soyadınız,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numaranız, yabancılar için uyruğunuz ile pasaport numaranız veya varsa kimlik numaranız,
 • Tebligata esas yerleşim yeriniz veya iş yeri adresiniz,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresiniz haricinde telefon numaranız,
 • Talep konunuz,

Bulunması zorunlu kısımlardır. Bu zorunlu kısımlar bulunmadığı takdirde başvurunuz işleme alınmayacaktır. Ayrıca başvuru konunuza ilişkin varsa bilgi ve belgeleri de size daha iyi yardımcı olabilmemiz için başvurunuza eklemenizi rica ederiz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebinizin info@medepia.com e-posta adresine ulaştığı tarihten itibaren talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

8.      DİĞER HUSUSLAR

Sizin açık rızanıza veya Kanun’daki diğer işleme şartlarına bağlı olarak kişisel verinizin işlendiği her durumda veya kişisel verilerinizin işleme amacı değiştiğinde veri işleme faaliyetinden önce, talebinize bağlı olmadan ve yerine getirildiğinin ispatı Şirket’e ait olmak üzere aydınlatma yükümlülüğü sözlü, yazılı, ses kaydı, çağrı merkezi gibi fiziksel veya elektronik ortam kullanılmak suretiyle Şirket tarafından yerine getirilecektir.

[Ÿ] Tümünü okudum, anladım, kabul ediyorum.

TurkeyGermanEnglish